Matrícula

Les matrícules es poden fer:

  • Presencialment de dilluns a divendres de 17 a 19 h a l’Escola Municipal d’Expressió
  • Online per mitjà de la pàgina web

Documentació per a fer la matrícula:

Alumnat menor de 18 anys

  • Una fotocòpia del DNI de l’alumne o del llibre de família.
  • Una fotocòpia del carnet de la Seguretat Social.
  • Una fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal.
  • Una fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental (si es dóna el cas).
  • El compte corrent del banc en format IBAN per domiciliar els rebuts.

Alumnat major de 18 anys

  • DNI de l’alumne

Dates i horari de matrícula:

Primer trimestre: Del 16 al 25 de setembre de 2019
Segon trimestre: Del 10 al 13 de desembre de 2019
Tercer trimestre: Del 16 al 19 de març de 2020

Informació a tenir en compte


Els grups poden variar en funció de les matrícules. Si un grup no arriba a un mínim d’alumnes no es podrà tirar endavant.

* Hi ha bonificacions per a un segon membre de la unitat familiar, famílies nombroses i famílies monoparentals que compleixin certs requisits econòmics.

Més informació a la secretaria de l’escola o al telèfon 972 26 68 47.

En compliment de l’article 5 de la Llei 3/2018, de protecció de dades de caràcter personal, l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot, informa que les dades de caràcter personal que es recullen per mitjà de la sol·licitud, s’inclouen en el fitxer informatitzat i en suport paper, de l’Escola Municipal d’Expressió, amb la finalitat exclusiva de gestionar la seva inscripció a les nostres classes. La informació que ens facilita és necessària per oferir un bon servei. L’IMEJO facilita el dret reconegut per la LOPD d’accedir, rectificar o cancel·lar les seves dades personals i, si cal, pot dirigir-se a les nostres oficines situades a l’avinguda Sant Joan de les Abadesses, 20-22 d’Olot.