Omple el formulari d’inscripció

 

 


Descomptes

En cas de ser família nombrosa o monoparental, degudament acreditada, s’aplicarà una bonificació del 30% en el preu del curs trimestral o en la quota mensual.

 

En cas de tenir un segon membre de la unitat familiar (germans i/o pares o tutors legals) matriculat a l’escola, s’aplicarà una bonificació del 20% en el preu del curs trimestral o en la quota mensual del segon membre. Aquesta bonificació s’aplicarà al preu més reduït dels dos.

 

Els descomptes no s’aplicaran les persones jubilades. Per gaudir del preu de jubilat cal acreditar la condició.

 

En cas que un nen/a o jove es matriculi a dos o més cursos anuals, només es cobrarà una sola matrícula.

En el cas que un jove o adult es matriculi a dos o més cursos trimestrals a la vegada, es descomptarà la part proporcional de la matrícula en el segon i successius (26 euros) sempre i quan no sigui jubilat.

 

En el cas que un jove es matriculi a un curs anual i a un curs o més cursos trimestrals a la vegada, es descomptarà la part proporcional de la matrícula en el curs o cursos trimestrals (26 euros).

 

Els descomptes no són acumulables.

 


Baixa dels cursos anuals

Quan per a qualsevol motiu una família vol donar-se de baixa de l’escola durant el curs escolar, és imprescindible que ho comuniqui formalment per correu electrònic o omplint el formulari de contacte abans del dia 1 del mes en el qual no es continuarà. Si la comunicació es fa durant el mes en curs, la baixa es cursarà en el mes següent amb independència que l’alumne no assisteixi a les classes.

A partir d’aquest moment, es deixarà de cobrar la quota mensual que va domiciliada al banc. En el cas de la matrícula, aquesta no és retorna ni total ni proporcionalment però pot ser aprofitada per a realitzar una altra activitat més endavant durant el mateix curs escolar.

 

Baixa dels cursos trimestrals

Quan per a qualsevol motiu un alumne vol donar-se de baixa d’un curs trimestral, cal que ho comuniqui formalment per correu electrònic o omplint el formulari de contacte ja que així la seva plaça pot ser aprofitada per un altre alumne en el cas que el grup hagués estat ple. Tot i així, no es retornarà ni total ni proporcionalment l’import del pagament trimestral.